کارگاه عملیات حرارتی

HEAT TREATMENT WORKSHOP

انواع عملیات زیر با استفاده از کوره‌ها و تجهیزات موجود در واحد عملیات حرارتی شرکت غدیر قابل انجام است

سخت‌کاری سطحی انواع شافت‌ها، بادامک‌ها و چرخ دنده به روش القایی

انجام عملیات سمانتاسیون، آنیلینگ، نرمالایزینگ، کربورایزینگ، کونچ تمپر و سخت‌کاری با روغن و آب

نیتراته کردن قطعات تا قطر 350 میلیمتر

تنش زدایی قطعات با ابعاد 4*4*4 متر