خدمات فنی و مهندسی

ارایه خدمات مختلف در زمینه مشاوره، طراحی و مهندسی معکوس قطعات و تجهیزات پیچیده در صنایع مختلف